СНД: Декларація про підтримку книжки 2009 року. Повний текст

ДЧ вдалося знайти текст документу Співдружності Незалежних Держав, який було прийнято восени 2009 року. Оскільки цей документ є невідомим для більшості української книжкової громадськості, вважаємо за потрібне навести його в українському перекладі (оригінал вчинено російською). Документ є декларативним, проте чітко затверджує диктат російської книжки – через вільний транскордонний обмін. Це взагалі модний тренд у розвитку стосунків з Росією – рівність, яка убиває слабшого. Втім, читайте самі.

.

Держави – учасниці Співдружності Незалежних Держав, керуючись бажанням підтримувати книжку, розвивати співпрацю у галузі книговидання книгорозповсюдження та поліграфії, визнаючи, що книжка є найважливішим матеріальним символом гуманітарної та культурної співпраці між державами – учасницями СНД, піклуючись про зміцнення та розвиток культурного та наукового потенціалу прийдешніх поколінь, керуючись загальновизнаними принципати та нормами міжнародного права, засадничими документами СНД та іншими правовими актами, що їх було прийнято у межах Співдружності в галузі культури, освіти, науки, інформації та масових комунікацій, цією Декларацією проголошують цілі та задачі, виконання яких органами державної влади, громадськими об’єднаннями, підприємствами та організаціями усіх форм власності та сфер діяльності буде сприяти підтримці книжки та розвитку співпраці у галузі книговидання, книгорозповсюдження та поліграфії у Співдружності Незалежних Держав.

Держави – учасниці СНД приймають і сприяють запровадженню у життя одного із засадничих принципів Декларації  – “Книжка без кордонів”, що дозволить книжковій продукції, створеній у кожній з держав – учасниць Співдружності, стати надбанням інших держав – учасниць СНД.

Держави – учасниці цієї Декларації визнають, що книжка є:

невід’ємною частиною освіти, наукового, культурного, соціального та економічного розвитку;

найважливішим засобом зберігання та передачі інформації, примноження знань, забезпечення наукової діяльності, виховання, розповсюдження як національної, так і світової культури;

предметом першої необхідності.

Держави – учасниці цієї Декларації вважають, що:

книжка стверджує та захищає вищі духовні та моральні цінності людини та суспільства, охоплює усі сфери культури, науки та освіти, сприяє збереженню історії держав та народів;

без розуміння значення книжки та необхідності її підтримки неможливі розвиток освіти та науки, соціально-економічний прогрес суспільства, засвоєння сучасних технологій;

політичні, економічні, соціальні, наукові та культурні функції книжки взаємопов’язані та підлягають розгляду у цілісному контексті;

кожна людина повинна мати усі можливості для задоволення всебічних потреб у освіті, просвіті, культурному та інтелектуальному розвитку за допомогою книжки;

розвиток книговидання, книгорозповсюдження та поліграфії – державна задача кожної країни.

Держави – учасниці цієї Декларації будуть прагнути:

забезпечувати право та можливість кожній людині користуватися книжкою, купуючи її за доступною ціною;

розробляти та реалізовувати загальнодержавні та регіональні програми розвитку читання, всіляко заохочувати населення, особливо дітей та молодь, до книжки та читання;

стимулювати за допомогою надання різноманітних пільг, кредитів та у інший спосіб створенню та діяльності державних, громадських, недержавних організацій (підприємств), зайнятих у сфері книговидання, книгорозповсюдження, поліграфії та бібліотечної справи, організаторів книжкових ярмарків та виставок.;

усунення адміністративних, фінансових, торговельних та інших бар’єрів у процесі експорту та імпорту книжкової продукції.

Держави – учасниці Декларації поділяють ідеї Флорентійської угоди 1950 року, а також супровідних їй документів, що сприяють вільному пересуванню книжок через кордони.

Держави – учасниці цієї Декларації у відповідності до національного законодавства мають намір сприяти:

створенню сприятливих економічних та правових умов для взаємного обміну книжковою продукцією;

підтримці мистецтва перекладу у державах – учасницях СНД;

розвитку ринку авторських прав, а також ринку видавничих, поліграфічних, та книготорговельних послуг на територіях держав – учасниць СНД;

просуванню книжкової продукції кожної держави – учасниці СНД до читачів у своїй державі та інших державах – учасницях Співдружності;

підтримці видання якісної та доступної для масового читача книжкової продукції, що затверджує високі духовні та моральні цінності, ідеї дружби народів, як розповсюджувалася б максимально широко у державах – учасницях СНД;

підвищенню культури книговидання, якості редакційно-видавничого, художнього та бібліографічного оформлення книжкових видань;

створенню умов для формування інформаційної системи для обліку продукції книговидання держав – учасниць СНД (система “Books in Print”) та інтеграції цієї системи з аналогічними системами інших держав.

Держави – учасниці цієї Декларації:

вважають за важливе сконцентрувати зусилля на здійсненні практичних кроків з реалізації основних напрямків по підтримці книжки та співпраці у галузі книговидання, книгорозповсюдження та поліграфії.

Вчинено у місті Кишиневі 9 жовтня 2009 року у одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який направить кожній державі, що підписала цю Декларацію, її завірену копію.

За Азербайджанську Республіку

За Російську Федерацію

За Республіку Вірменія

За Республіку Таджикістан

За Республіку Білорусь

За Туркменістан

За Республіку Казахстан

За Республіку Узбекістан

За Киргизьку Республіку

За Україну

За Республіку Молдова

Оригінал тексту знаходиться тут